Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöpolicy

Kvalitetspolicy

 • Ventilation & Kylservice AB förbinder sig att värna om sina medarbetares hälsa och individuella utveckling eftersom medarbetarnas bedömningar och insatser är enda vägen att uppnå kvalité. 
 • Vi ska också styra kvalitetsarbetet enligt uppsatta mål och att stödja varje medarbetare i ambitionen att uppnå kvalité.
 • I Ventilation & Kylservice AB har medarbetarna kommit överens om att ha kvalité som ett centralt begrepp i sitt dagliga arbete. Kvalité blir på så vis ett personligt åtagande och innefattar i vår verksamhet tre olika dimensioner:

Professionella bedömningar och utveckling

 • Professionella bedömningar som säkerställer att våra tjänster och produkter motsvarar miljömässigt högt ställda krav samt högt ställda branschkrav. Produkter och tjänster ska hela tiden utvecklas och förbättras för att hålla en marknadsledande kvalité.

Objektiva och mätbara kvalitetsnormer

 • Tjänster och produkter ska motsvara de objektiva och mätbara kvalitetsnormer som finns uppställda enligt gällande certifieringar och ackrediteringar. Företagets plan för kvalitetssäkring används för att uppnå uppsatt kvalitetsnorm.

Kundnytta

 • Baserat på ovanstående är vår ambition att kunden ska få sina definierade behov tillgodosedda genom bästa möjliga service, produkter och tjänster till bra priser i rimlig tid. Målet är att hjälpa kunderna att uppnå effektivitet och kvalité samt i möjligaste mån att förebygga fel.

Arbetsmiljöpolicy

 • Ventilation & Kylservice vill att medarbetare ska må bra! Därför söker företaget på allt sätt verka för en god arbetsmiljö där förutsättningarna att må bra stärks och ohälsa förebyggs. Om behov finns ska rehabilitering och arbetsplatsanpassning genomföras.
 • Trots företagets ansträngningar får arbetsmiljöarbetet inte genomslagskraft innan varje medarbetare tillämpar ett arbetsmiljötänkande i vardagen och tar sitt delegerade ansvar för säkerhet och arbetsmiljö. Därför är utbildning och löpande information viktig och ses som naturliga inslag i verksamheten. På så vis ska varje anställd vara kapabel till att axla sitt delansvar för arbetsmiljön. Ambitionen är att den anställde själv ska kunna påverka sin arbetssituation och utvecklingen av denna.
 • Som en del av delegerat ansvar ska varje person på Ventilation & Kylservice fortlöpande utreda och dokumentera riskbedömningen på varje ny arbetsplats samt vidta åtgärder för att minimera dessa. Varje anställd har skyldighet att avbryta arbetet och samråda med arbetsledare om medarbetaren inte bedömer att riskerna kan begränsas till små.

Miljöpolicy

 • Ventilation & Kylservice skall alltid genom grundlig projektering och ett kund- och miljöanpassat genomförande av sina åtaganden, arbeta för optimala systemlösningar, vilket minimerar kundens och företagets förbrukning av naturresurser samt den totala energiförbrukningen.
 • Detta gör vi genom att arbeta efter följande övergripande mål:
  • Utvärdera och välja underleverantörer efter maximal miljöekonomi, avseende kundens och allmänhetens krav samt i största möjliga mån använda återvinningsbart material.
  • Dokumentera personalens kompetensbehov samt utvärdera och följa upp med erforderliga utbildningar inom arbetsområdet och inom området miljömedvetenhet.
  • Identifiera och dokumentera samt följa de lagar och krav som berör verksamheten.
  • Följa och dokumentera utvecklingen av nya produkter och material/media inom våra verksamhetsområden samt informera våra kunder om dessa och vilka möjligheter som finns för dem.
  • Bibehålla och om möjligt förbättra vår service, vilken snabbt åtgärdar eventuella fel som skulle kunna orsaka miljöpåverkan.